Service 

Hieronder vind je een aantal documenten met betrekking tot privacy en AVG. Deze kunnen door de clubs gebruikt worden om privacy-beleid vorm te geven.

Privacy reglement van de Stichting Probus Nederland

Klik hier voor het privacy regelement.

Privacy beleid van de Stichting Probus Nederland

Stichting Probus Nederland (hierna te noemen Probus Nederland) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de bestuursleden en de leden van de bij haar aangesloten Probusclubs, aan die van haar bestuursleden en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Probus Nederland dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Probus Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit Privacy beleid staat beschreven welke principes Probus Nederland hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. Het Privacy beleid omvat alle on- en offline systemen van Probus Nederland waarin persoonsgegevens voorkomen.
Wettelijke kaders
Het bestuur van Probus Nederland is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. Probus Nederland is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Definities
In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, welke definities in dit document dezelfde betekenis hebben als in het Privacyreglement. Uitgangspunten:
Probus Nederland gaat op een veilige manier met om en respecteert de privacy van betrokkenen.
Probus Nederland houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Grondslag en doelbinding
Probus Nederland zorgt ervoor dat p alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
Dataminimalisatie
Probus Nederland verwerkt alleen de die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.
Probus Nederland streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.
Integriteit en vertrouwelijkheid
Probus Nederland gaat zorgvuldig om met en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Probus Nederland voor passende beveiliging van.
Probus Nederland deelt geen met derden, behalve met de bij haar aangesloten Probusclubs, met Mediaversa en met eventueel andere door haar ingeschakelde verwerkers.
Subsidiariteit en proportionaliteit
Het principe van subsidiariteit houdt in dat Probus Nederland zich steeds afvraagt of de registratie van noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.
Probus Nederland zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de wordt beoogd.
Rechten van betrokkenen
Probus Nederland honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit Privacy beleid is vastgesteld door het bestuur van Stichting Probus Nederland op 17 april 2018